top of page

1. Správce

Mgr. Klára Hrabáková, IČO: 03660966, se sídlem Pod zahrady 632, 250 73 Přezletice (dále jen „advokátka“) jakožto správce zpracovává (elektronicky, případně i v listinné podobě) osobní údaje fyzických osob (dále jen „subjekt údajů“) a nakládá s nimi v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, zejména pak v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. Právní základ a účel zpracování osobních údajů

Advokátka zpracovává osobní údaje na základě právních titulů stanovených GDPR, výhradně k níže uvedeným účelům, a to v rozsahu nutném pro naplnění účelu, k němuž byly shromážděny, a to na základě souhlasu subjektu údajů k předem stanovenému účelu, za účelem plnění smluvních závazků, právních povinností a za účelem oprávněných zájmů správce údajů, např. kontaktní formulář, péče o klienty apod.

Advokátka zpracovává osobní údaje o:

 1. klientech nebo potenciálních klientech, a to na základě (i) plnění smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené s klientem, respektive provedení opatření přijatých před uzavřením této smlouvy na žádost klienta a (ii) plnění právních povinností, a to za účelem řádného poskytování svých služeb a plnění zákonných povinností coby poskytovatele právních služeb a daňového subjektu; dále advokátka na základě svého (iii) oprávněného zájmu oslovuje klienty a potenciální klienty za účelem šíření obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti;

 2. třetích osobách shromážděné v souvislosti s poskytováním právních služeb advokátka zpracovává na základě (i) oprávněného zájmu advokátky a (ii) plnění právních povinností, a to za účelem řádného plnění smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené s klientem a plnění souvisejících právních povinností vyplývajících z předpisů upravujících výkon advokacie;

 3. dodavatelích advokátky zpracovává na základě plnění smlouvy uzavřené s dodavatelem, a to za účelem řádného plnění smlouvy s dodavatelem a souvisejících zákonných povinností coby odběratele a daňového subjektu;

 4. uchazečích o zaměstnání advokátky zpracovává na základě plnění smlouvy, respektive provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost uchazeče, a to za účelem případného uzavření pracovní či obdobné smlouvy s uchazečem a plnění zákonných povinností advokátky coby potenciálního zaměstnavatele;

 5. zaměstnancích advokátky zpracovává na základě plnění smlouvy, kterou je založen pracovněprávní vztah k zaměstnanci, a to za účelem plnění smluvních a zákonných povinností coby zaměstnavatele.

 

3. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Advokátka zpracovává zejména následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje - titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, státní příslušnost, evidenční číslo (např. ČAK, ČLK apod.), adresa trvalého pobytu, bydliště apod.;

 • kontaktní údaje – emailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručování apod.;

 • fakturační údaje – číslo bankovního účtu, IČO, DIČ;

 • údaje nezbytné pro plnění evidenčních a vykazovacích povinností jakožto zaměstnavatele a daňového subjektu;

 • údaje o kvalifikaci a pracovních zkušenostech subjektu údajů jako uchazeče o zaměstnání;

 • údaje, které advokátce poskytli její klienti nebo třetí osoby v rámci poskytování právních služeb – např. rodinný stav a rodinná situace, finanční situace, údaje o probíhajících/ukončených/hrozících soudních/exekučních/správních řízeních, údaje o případných trestních řízeních a trestních věcech, údaje z dokumentů předložených klientem, video/audio nahrávky apod., jakož i další údaje získané na základě právních předpisů nebo oprávněného zájmu.

Tzv. citlivé údaje mohou být advokátkou zpracovávány v souvislosti s uplatňováním nároků klienta, a to např. údaje o zdravotním stavu nebo pravomocných odsouzeních apod.

 

4. Doba zpracování a uchování osobních údajů

Advokátka zpracovává a uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelů stanovených v bodu 2. výše, tedy a) do odvolání souhlasu nebo po dobu uvedenou v souhlasu se zpracováním, b) podle právního titulu zpracování, zejména po dobu trvání poskytování právních služeb, po dobu trvání pracovního poměru (resp. po jeho skončení do vypořádání vzájemných závazků, přičemž životopisy neúspěšných kandidátů jsou uchovány pro účely případného pozdějšího oslovení maximálně po dobu 1 roku), po dobu platnosti a účinnosti smlouvy uzavřené s dodavatelem apod. Následně je s osobními údaji naloženo dle platné právní úpravy, zejm. dle zákona č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii, zákona č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a GDPR.

5. Příjemci osobních údajů

Advokátka sdílí osobní údaje jen v nezbytných případech a dbá na to, aby byla zajištěna jejich ochrana. Osobní údaje mohou nýt sdíleny zejména s poskytovateli účetních a daňových služeb, IT služeb, s pronajímateli, státními orgány a institucemi a orgány ČAK.

6. Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají v souvislosti s ochranou svých osobních údajů zejména následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo od advokátky získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány;

 2. právo na opravu, aktualizaci či doplnění osobních údajů;

 3. právo na výmaz osobních údajů – subjekt údajů má právo požadovat, aby advokátka zlikvidovala osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny podmínky dle GDPR a subjekt údajů o to požádá;

 4. právo na omezení zpracování osobních údajů – subjekt údajů má právo požadovat, aby advokátka v určitých případech omezila zpracování jeho osobních údajů;

 5. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

 6. právo na přenositelnost osobních údajů;

 7. právo podat stížnost – subjekt údajů je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha, www.uoou.cz.), zjistí-li nebo domnívá-li se, že zpracování jeho osobních údajů je prováděno v rozporu s právními předpisy;

 8. právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů - v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, je subjekt údajů oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat, aniž je dotčena zákonnost dřívějšího zpracování provedeného před odvoláním souhlasu.

Za účelem uplatnění výše uvedených práv, jakož i v případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či stížností týkajících se zpracování osobních údajů, mohou subjekty údajů kontaktovat advokátku na emailové adrese recepce@akhrabakova.cz, prostřednictvím datové schránky či písemně na adresu sídla advokátky.

7. Cookies

Webové stránky advokátky mohou využívat soubory cookie k přizpůsobení potřebám svých uživatelů. Mohou to být informace týkající se návštěvníka webové stránky, jeho preferencí a zařízení, které používá, a to za účelem (zejména) přizpůsobení funkcionalit webové stránky danému návštěvníkovi. Informace uložené v souborech cookie advokátka nevyužívá k identifikaci návštěvníků a ani nejsou kombinovány s jinými osobními údaji, které by mohly být poskytnuty advokátce samotnými návštěvníky. Návštěvníci mohou nastavit svůj webový prohlížeč, aby soubory cookie buď přijímal, nebo odmítal. Pokud se rozhodnou je odmítat, je možné, že nebudou moci využít některých prvků webových stránek. Více informací o souborech cookie, jaké cookies máte uložené ve vašem zařízení a jak je spravovat a mazat, naleznete na stránce www.allaboutcookies.org.

Na webových stránkách advokátky se zobrazuje informace o cookies ve znění: „Abychom Vám usnadnili orientaci na webových stránkách, nabídli přizpůsobený obsah a/nebo mohli analyzovat návštěvnost stránek, využíváme soubory cookies. Souhlasíte s využíváním cookies?“

8. Automatizované rozhodování a profilování

V souvislosti se zpracováním osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování a/nebo profilování.

bottom of page